Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:
  • Obecní úřad Dobré
    Dobré 150
    517 93 Dobré
  • e-mailem: obec.dobre@tiscali.cz
  • elektronickým podáním: ipo@antee.cz - viz záložka Elektronická podatelna
  • telefonicky na tel. čísle: 494 664 101

Příjem žádostí a dalších podání - stanovený postup při jejich podávání a vyřizování


Fyzická osoba uvede v žádosti
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• adresu místa trvalého pobytu nebo, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede
• název,
• identifikační číslo,
• adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že
• je žádost nesrozumitelná,
• není zřejmé, jaká informace je požadována,
• nebo je formulována příliš obecně

vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).
Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

Opravné prostředky
Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí obce Rudoltice nebo jejich orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce

100,- Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny černobílý  A4 - jednostraně

2,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny černobílý  A4 - oboustraně

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny barevný  A4

4,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny černobílý  A3

4,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - odkazy na různé stránky, obsahující co nejužitečnější rady a návody (stránky se otevírají v novém okně).

Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.


Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
• zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
• podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:
• na obecním úřadu,
• v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
• na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
• doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
• doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.
Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Poplatky
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Adresu místa nového trvalého pobytu následně nezapomeňte ohlásit příslušným institucím; podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních registrů.
Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

• Postupuje se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

A následně podle souvisejících předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Informace o popisovaném postupu na stránkách je možné získat také z  internetové stránky ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/
Ministerstvo vnitra - Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení


VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL


Základní informace
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:
• státních občanech České republiky (dále jen "občan"),
• osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, a
• cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost může podat obyvatel starší 15 let.
Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.
Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
Podmínkou je splnění všech požadovaných náležitostí.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat: na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
Žádost lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu).
Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Při písemném podání lze využít tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému".

Na které instituci životní situaci řešit
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.
Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" (rozšířený o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou), který lze podat elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.
Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku) formou kolkové známky nebo v hotovosti při podání na úřadu.
V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710.
Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).
První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky; specifický symbol: 433.
Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Formuláře:

Žádost o poskytnutí údajjů .pdf

Zadost_IS_EO.pdf

Další činnosti nejsou stanoveny.
Elektronická služba, kterou lze využít
Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

Postupuje se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu je možné získat také z internetové stránky ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/
Ministerstvo vnitra - Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním právním předpisem, např.:
• zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.


OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU (VIDIMACE) A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU (LEGALIZACE)


Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
- prvopis,
- již ověřenou vidimovanou listinu,
- listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
- opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
- stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci (dále žadatel) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka (ů) pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není dále stanoveno jinak:
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Pozn. zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení z těchto důvodů je třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona)

1. Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi - jste-li vlastníkem pozemku, na němž chcete kácet zeleň
2. Uplatněním požadavku na podatelně obecního úřadu, jedná-li se o úpravu zeleně ve vlastnictví obce Dobré

Potřebné listiny
Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 4) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 5),
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení a
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Lhůta k vydání souhlasu ke kácení dřevin je 30 - ti denní, ve zvlášť složitých případech
60-ti denní.

Další dotčení účastníci
Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.

Před vydáním souhlasu ke kácení je nutné provést místní šetření pro zjištění skutečného stavu stromu a posouzení, zda bude vydáno kladné povolení.
Elektronická služba, kterou lze využít

Postupuje se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Rudolticích.

Sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
a) Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
b) Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

 Formuář

 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.doc

Za vydání rozhodnutí povolení kácení dřevin rostoucích mimo les se účtuje 100,- Kč správní poplatek

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva 2012 .xls

Výroční zpráva 2013 .xls

Výroční zpráva 2014.xls

Výroční zpráva 2015.xls

 Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Obec Dobré poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
- zákon č. 255/2012, kontrolní řád
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
- zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

Turistický informační

servis - akce

Orlické hory a podorlicko

Odkazy

Portál veřejné zprávy

 Povodňový plán 

Turistické zajímavosti v Orlických horách

Lyžování v Orlických horách

http://newsletter.krkonose.eu/nws/zarijove-novinky-zkerkonos

Ubytování v orlických horách

 

Knihovna v Dobrém

otevřena každou středu od 15.00 - 17,00 hodin.

Královéhradecký kraj

Poskytl:

2016 - finanční dar ve výši 15000,- Kč na Den obce Dobré a oslav 130let hasičského sboru. 

2016 - dotaci 300 000,- Kč na pískovcové solitéry a osázení stromů a keřů v okolí požárních nádrží v Dobrém

2016 - dotaci 200 000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice a zámkové dlažby u zbrojnice 

Dotaci 400 000,- Kč na "Úpravu stávající vodní nádže v centru obce Dobré."

Dotace na pořízení územního plánu v r. 2014/2015
ve výši 150 000,- Kč. Celkové náklady 320 000,-

Dotace na úhradu úroků z úvěru v r. 2014 ve výši
20 000,- Kč celkové náklady 40 000,- Kč

Dotace na r. 2012/2013
Propojení vodovodů Rovné a Kamenice 1 558 000,- Kč.
Celkové náklady 2 757102,40 Kč

Fotogalerie
logo_colour_small.gif

¨dobre_obr.jpg