Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Základní informace

Základní informace

Název

Obec Dobré

Důvod a způsob založení

Obec Dobré vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Organizační strukrura

Ladislav Michl
starosta

494 664 101, mobil: 739 097 851
email: obec.dobre@tiscali.cz

Jan Rozínek
místostarosta

602 687 140

Lenka Rozínková
účetní

494 664 101

Složení zastupitelstva

Jiří Netík
Nezávislí Doberska
Ladislav Michl
Nezávislí Doberska
Petr Práza
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
Jiří Nágl SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
Jan Rozínek
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

Mgr. Luděk Preininger

KDU - ČSL
Martin Spanilý
KDU - ČSL
Jan Melichar KDU - ČSL
Jan Sedláček
KDU - ČSL

Telefoní spojení

obecní úřad pevná linka: 494 664 101

            mobilní telefon: 739 097 851

 email: obec.dobre@tiscali.cz

Adresa úřadovny a poštovní spojení

Obec Dobré

Dobré 150

517 93 Dobré

 

Úřední hodiny

Pondělí¨

Úterý

Středa

7.00 - 12:00

7.30 - 12.00

7.00 - 12.00

13:00 - 15:30

13.00 - 15.00

13.00 - 15.30

Čtvrtek

Pátek

7.30 - 12.00

7.30 - 12:00

13.00 - 15.00

 

e- podatelna:  ipo@antee.cz
internetové stránky obce:

www.obecdobre.cz

IČO:

00274861

DIČ: nejsme plátci DPH
   
Bankovní spojení  Komerční banka: 5220571/0100
                     Poštovní spořitelna:        105111057/0300
                   Česká národní banka: 94-2214571/0710

 

Seznamy hlavních dokumentů

Požární směrnice.pdf

Protipovodňový plán_DOBRE.doc

FINANČNÍ VÝHLED 2014-2018.xls

 UPOdobreCistopisPruvZprava.doc

UPOdobreCistopisZavazCast.doc

Hlavni výkres.pdf

Infrastruktura.pdf

VPS.pdf

ZPF.pdf

Ekologicke prvky.pdf

 

Rozpočet - viz. samostatná záložka

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání,                                                  - opravné prostředky                                                                                                      - seznam používaných formulářů                                                                                        - popisy postupů, návody pro řešení životních situací                                                        -  právní předpisy podle kterých se postupuje a rozhoduje                                                    - sazebník úhrad poskytnutí informací a provedených úkonů   - viz záložka POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PŘÍJEM PODÁNÍ

 

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva 2012 .xls

Výroční zpráva 2013 .xls

 

 Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Obec Dobré poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
- zákon č. 255/2012, kontrolní řád
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
- zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

 

 Statistické údaje

Počet částí: 5
Katastrální výměra 2.570 ha
Nadmořská výška: 420 - 640 m n. m.
Počet obyvatel: 823
Průměrný věk: 42
Pošta: ano
Zdravotnické zařízení: ano
Policie: ne
Škola: ano
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace (ČOV): ano v Dobrém, ne v ostatních částech

 

 

Turistický informační

servis - akce

Orlické hory a podorlicko

Odkazy

Portál veřejné zprávy

 Povodňový plán 

Turistické zajímavosti v Orlických horách

Lyžování v Orlických horách

http://newsletter.krkonose.eu/nws/zarijove-novinky-zkerkonos

Ubytování v orlických horách

 

Knihovna v Dobrém

otevřena každou středu od 15.00 - 17,00 hodin.

Královéhradecký kraj

Poskytl:

2016 - finanční dar ve výši 15000,- Kč na Den obce Dobré a oslav 130let hasičského sboru. 

2016 - dotaci 300 000,- Kč na pískovcové solitéry a osázení stromů a keřů v okolí požárních nádrží v Dobrém

2016 - dotaci 200 000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice a zámkové dlažby u zbrojnice 

Dotaci 400 000,- Kč na "Úpravu stávající vodní nádže v centru obce Dobré."

Dotace na pořízení územního plánu v r. 2014/2015
ve výši 150 000,- Kč. Celkové náklady 320 000,-

Dotace na úhradu úroků z úvěru v r. 2014 ve výši
20 000,- Kč celkové náklady 40 000,- Kč

Dotace na r. 2012/2013
Propojení vodovodů Rovné a Kamenice 1 558 000,- Kč.
Celkové náklady 2 757102,40 Kč

Fotogalerie
logo_colour_small.gif

¨dobre_obr.jpg